REGULAMIN KONKURSU ZDROWIE NA NADGARSTKU

  § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Nazwa Konkursu. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zakres, zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pt. „ZDROWIE NA NADGARSTKU” (zwanego dalej: „Konkursem”), w tym także prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
  2. Organizatorem Konkursu jest Instytut Kreowania Przedsiębiorczości sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, występujący na rynku pod marką Startup Academy (zwana dalej: „Organizatorem”).
  3. Sponsorem Konkursu jest Huawei Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, (zwany dalej: „Sponsorem”). 
  4. Miejsce Organizacji Konkursu. Konkurs jest organizowany na profilu Huawei Startup Challenge na Facebook’u znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/HuaweiStartupChallenge w dniach 09 – 22.01.2023 oraz będzie prowadzony za pośrednictwem postu konkursowego na tym samym profilu.
  5. Czas trwania Konkursu. Konkurs będzie trwał od dnia 09.01.2023 do dnia 22.01.2023 r. na wskazanym profilu na Facebook’u w pkt. 4. 
  6. Wszelkie wątpliwości i/lub reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować wyłącznie do Organizatora na drodze pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.
  7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy: od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).

    § 2 UCZESTNICY KONKURSU

   1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat (zwane dalej: Uczestnikami”, a każdy z osobna ,,Uczestnikiem”).
   2. Uczestnik w ramach Konkursu może działać wyłącznie osobiście, przy zachowaniu zasad opisanych w Regulaminie oraz szeroko pojętych zasad „fair play”.
   3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem.
   4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie rodzin wszystkich wymienionych (za których uważa się rodziców, rodzeństwo, małżonków, dzieci i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia).

   § 3 ZASADY UCZESTNICTWA

   1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie oprócz tych opisanych w § 2 ustęp 1 powyżej, jest:

   a) zaakceptowanie warunków Konkursu wynikających z niniejszego Regulaminu;

   b) udzielenie prawdziwych danych osobowych do kontaktu, tj. adres email, imię, nazwisko, numer kontaktowy; 

   c) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4 ustęp 1 Regulaminu.

   2. Uczestnik może przystąpić do Konkursu wyłącznie w czasie okresu jego trwania, który został wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu. Zgłoszenia konkursowe po zakończeniu trwania Konkursu lub też niespełniające wymagań opisanych w § 3 ustęp 1 powyżej, nie będą rozpatrywane.

   § 4 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

   1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe i wpisaniu jej w komentarzu pod postem z ogłoszeniem konkursu. Pytanie konkursowe: “Jak technologia może pomagać w profilaktyce zdrowotnej? Zainspiruj innych do tego, by korzystali z podręcznych urządzeń do dbania o własne zdrowie”.

   2. Przebieg Konkursu

   a) Rozpoczęcie Konkursu odbędzie się w dniu 09.01.2023 o 11:00 a zakończy się w dniu 22.01.2023 o godzinie 23:59; 

   b) Uczestnik Konkursu odpowiada na zadane pytanie otwarte, wpisując swoją odpowiedź jako komentarz pod postem z publikacją Konkursu;

   c) Po zakończeniu konkursu w dniach 23-24.01.2023 zbierze się komisja konkursowa celem wyboru 3 najlepszych i najbardziej kreatywnych odpowiedzi; 

   d) Komisja Konkursowa wybierze zwycięzców do dnia 26.01.2023;

   e) W skład komisji wejdą: 3 osoby ze strony Sponsora Konkursu oraz 1 osoba ze strony Organizatora Konkursu.

   3. Rozstrzygnięcie Konkursu: 

   a) nastąpi maksymalnie w dniu 26.01.2022. do godziny 12:00

   b) Wyniki Konkursu opublikowane będą na stronie na profilu Huawei Startup Challenge na Facebook.pl.

   4. Wyniki Konkursu będą widoczne w postaci imienia i pierwszej litery nazwiska oraz informacji jakie miejsce zostało przyznane danemu Uczestnikowi Konkursu.

   5. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie na każdym jego etapie poprzez brak odpowiedzi na pytanie lub poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji.

   § 5 NAGRODY I ZWYCIĘZCY 

   1. Nagrody w Konkursie: Zwycięzcy, czyli Uczestnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w Konkursie, otrzymają smartwatch Huawei Watch D o wartości 1799 zł brutto.

   2. Uczestnicy uprawnieni do odbioru Nagród zostaną każdorazowo poinformowani przez Organizatora o ich wygranej poprzez kontakt przez aplikację Messenger lub mailowy na dane zgłoszone podczas odpowiedzi na pytanie Konkursowe. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami Konkursu nie później niż do dnia 27.01.2023 r. 

   3. Nagrody zostaną przesłane do Laureatów drogą pocztową na wskazany przez nich adres zamieszkania.

   4. Nagrody nie podlegają zamianie bądź wymianie na inne nagrody rzeczowe lub usługi, jak również na ich równowartość pieniężną. Zwycięzca Konkursu może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. 

   5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

   6. Organizatorowi przysługuje dwukrotna próba kontaktu elektronicznego z Uczestnikami Konkursu, którzy wygrali – która jednak nastąpi nie później niż do dnia 30.01.2023. Nieudane próby kontaktu lub brak odpowiedzi na wiadomości elektroniczne spowodują wykluczenie Uczestnika Konkursu z listy nagrodzonych. Niewręczona lub nieodebrana nagroda Konkursowa przechodzi na Uczestnika Konkursu, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 

   § 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

   1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 roku 

   Organizator informuje, że:

   2. Administratorem wszystkich danych osobowych Uczestników tj. imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, jest Organizator Konkursu Instytut Kreowania Przedsiębiorczości sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, występujący na rynku pod marką Startup Academy posiadający adres e-mail do kontaktu: kontakt@startupacademy.pl.

   a) Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród Laureatom.  Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu innym podmiotom. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia. Każdy Uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane Laureatów będą usuwane po zakończeniu Konkursu, w najbliższym możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

   3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, którzy wyrazili zgodę (będącą jednocześnie przesłanką przetwarzania) na ich przetwarzanie do celów marketingowych tj. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu jest Instytut Kreowania Przedsiębiorczości sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, występujący na rynku pod marką Startup Academy, posiadający adres e-mail do kontaktu: kontakt@startupacademy.pl.

   § 7 REKLAMACJE

   1. Wszelkie reklamacje dotyczące przyznanych nagród lub związanych z przebiegiem Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie (listem poleconym na adres Organizatora Konkursu lub elektronicznie na adres e-mailowy: kontakt@startupacademy.pl z dopiskiem „ZDROWIE NA NADGARSTKU” najpóźniej w terminie do 29.01.2023 r. (decyduje data wpływu reklamacji). 

   2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora wspólnie ze Sponsorem w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji lub elektronicznie na podany przez Uczestnika adres e-mail. 

   § 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: kontakt@startupacademy.pl.

   2. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie www.huaweistartupchallenge.pl.

   3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

   Skip to content